Den Sub Aqua Club Woltz ass den 25 Februar 1976 gegrennt ginn. Dir fannt hei een klengen Historique iwwert d’Entwecklung an den Verlaaf vum Club an denen letzten Joren.

 

 

[prisna-google-website-translator]