Search & Recovery

Firwaat ass desen Cours neideg? Kuckt iech den Video hei driwwer un, dann gesidd der eng praktesch Applikatioun.

 Course Standards & Procedures

Payconiq

PRÄIS: 80€

Ausléinen vun Reel an Hiefsack ass am Cours inklus

Feedback zu eisen Formatiounen

Op desen Plazen kennt dir eis Feedback zu den Formatiounen ginn, resp. Iech ukucken wei den Feedback vun den Kandidaten virdrun war.

[prisna-google-website-translator]