Master Scuba Diver (SDI)

Den Master Scuba Diver ass eng Unerkennung un expérimentéiert Taucher. (Vergleichbar mam CMAS/FLASSA P4). Dir kritt keng direkt nei Autonomie oder Ausbildungsaufgaben, mee mat dëser Certificatioun kritt der eng Unerkennung vun ärer Experienz. Kuckt am Video hei drenner oder am Text drenner dei genau Bedinungen fir d’Certificatioun.

SDI MASTER SCUBA DIVER VIDEO

Präis: 50 €

Payconiq Master Diver (SDI)

Den detailléierten Oflaf fannt dir an den SDI Standarts hei drenner:


Feedback zu eisen Formatiounen

Op desen Plazen kennt dir eis Feedback zu den Formatiounen ginn, resp. Iech ukucken wei den Feedback vun den Kandidaten virdrun war.

[prisna-google-website-translator]