Hei stellen mir iech kuerz eis Moniteuren an eis erfahren Taucher fir, déi d’Ausbildung resp. den Encadrement vun deenen nek sou erfahrenen Taucher garanteiren. Alleguer eis Encadrants tauchen regelméisseg an ginn dem Tauchen als Hobby mat vill Spaass a Freed no. Mir organiseiren regelméisseg intern Formatiounen, eis Moniteuren maachen awer och emmer erëm Weidbildungen bei eiser Tauchfederation, Nopeschfédératiounen (LIFRA, VDST, FFESSM) an och bei aneren internationalen Fédérationen (IANTD, TDI, IAC, SDI, SSI, PADI, etc…) fir keng Entwecklungen ze verpassen.

SACW – Staff

Eis Moniteuren

Hei fannt dir eis Moniteuren dei des Saison fir Iech do sinn:

MARGRÈVE Alain,
Moniteur CMAS **, Nitrox, & Plongée Enfant, Technical Diver + Gasblender Trimix,
SDI/TDI Instructor: OWD – Rescue Diver / Divemaster / Assistant Instructor / Intro to Tech / Deep Diving / Wreck Diving / DPV / Equipment Specialist / Computer Diver / Navigation / Solodigin / CCR Diver Revo + JJ et Moniteur DAN (Oxygen Provider, First Aid,…)
PEREIRA David,
Moniteur CMAS * Nitrox et Plongée Enfant, Plongeur Nitrox avancée.
GEORGES Carole,
Monitrice CMAS **, Nitrox, et Plongée Enfant
DECKER Lynn, Monitrice CMAS ** et Plongée Enfant
MILDENBERGER Jerry, Moniteur CMAS **, SDI OWSI Instructor, FRTI First Aid Instructor, Instructeur Sauvetage Aquatique CGDIS , Plongeur CCR Revo,
GLODEN Jérôme, Moniteur CMAS **, Advanced Nitrox + Plongée Enfant, Instructeur Sauvetage Aquatique, Plongeur CCR Revo
BEFFORT Nick, Moniteur CMAS *), TDI Intro to Tech Diver, Advanced Nitrox Diver.

Eis Encadrants

Eis Encadrants hunn alleguer mindestens een P3 (CMAS ***) Brevet oder een P4 (CMAS 4 Star Diver) an hunn well bei villen Tauchgäng am In- an Ausland dei néideg Erfahrung gesammelt fir mat manner erfahren Taucher an aller Secherheet ze tauchen. Hei fannt dir eis Encadrants déi des Saison fir Iech do sin an zur Säit stinn.

P4 Assistant Instructor
MANTZ Pascal, CMAS **** , Président FLASSA, Sidemount
ZIMMER Guy, CMAS ****, SDI Divemaster, IANTD Technical Diver, Adv. Nitrox + Trimix Gasblender, DPV, Compressor Operator
WEALER Pascal, CMAS ****, IANTD Technical Diver, Sauveteur Aquatique CGDIS, Nitrox + Trimix Gasblender, Sidemount
NICKS Marc, CMAS ***, Encadrant Kannertauchen, Tecline Service Technician, Compressor Operator, Advanced Nitrox Diver
MARGRÈVE Romain, CMAS ***
Encadrant Kannertauchen, Advanced Nitrox Diver
Georges Weissgerber, CMAS ***, SDI Divemaster, IANTD Technical Diver, SDI Sidemountdiver
WANTZ Conny, CMAS ***, Technical Diver, Photo / Video
ERNZER Claude, CMAS ***, SDI Divemaster, TDI & IANTD Technical Diver, Plongeur CCR, Nitrox & Trimix Gasblender, SDI Divemaster + AI Candidate
Lac Haute Sûre
GENDARME James, CMAS ***, Advanced Nitrox Diver
SCHROEDER Marc, CMAS ***, Advanced Nitrox Diver
MARTIN Mike, CMAS ***, Advanced Nitrox Diver

Qualifikationen

Eis Moniteuren sinn alleguer qualifizeiert an hunn een staatlechen Diplome (Entraîneur – Option Plongée Subaquatique) den durch den ENEPS an Zesummenarbecht mat der FLASSA ausgestallt gëtt. Durch d’Unerkennung vun der CMAS kennen eis Moniteuren Tauchbrevet ausstellen dei weltwäit unerkannt ginn. Et get hei wei an deenen aneren Sportarten hei am Land 4 Stufen: Kidscoach, C-Trainer (M1, CMAS *), B-Trainer (M2, CMAS **) and A-Trainer (M3, CMAS ***).

Een groussen Deel vun eisen Moniteuren an verschidden Encadrant hun och nach zousätzlich Ausbildungen fir Kannertauchen ab 8 Joer.

Niewend desen Ausbildungen hunn eis Encadrants / Moniteuren och weiderféirend Ausbildungen bei aneren Organisatiounen gemeet ewei IANTD, SDI, TDI an och DAN Europe.

Eis Encadrants dei keng Moniteur Ausbildung hunn, sinn alleguer formeiert als FLASSA P3 oder CMAS *** Taucher. Dest entsprecht laut WRSTC ISO 24801-3 dem Dive Leader / Divemaster. (1st Pro Level). Infos dozou fannt dir bei CMAS, der FLASSA, an SDI/TDI.