Hei stellen mir iech kuerz eis Moniteuren an eis erfahren Taucher fir, déi d’Ausbildung resp. den Encadrement vun deenen nek sou erfahrenen Taucher garantéiren. Alleguer eis Encadrants tauchen regelméisseg an ginn dem Tauchen als Hobby mat vill Spaass a Freed no. Mir organiseiren regelméisseg intern Formatiounen, eis Moniteuren maachen awer och emmer erëm Weidbildungen bei eiser Tauchfederation, Nopeschfédératiounen (LIFRAS, VDST, FFESSM) an och bei aneren internationalen Fédérationen (IANTD, TDI, IAC, SDI, SSI, PADI, etc…) fir keng Entwecklungen ze verpassen.

SACW – Staff

Eis Moniteuren (SACW-Staff)

Hei fannt dir eis Moniteuren dei des Saison fir Iech do sinn:

MARGRÈVE Alain, Moniteur CMAS** / SDI / TDI / FRTI / DAN, Recreational Instructor for all Levels & most Specialties,
CMAS Children Diving Instructor Trainer, Oxygen Provider, First Aid & AED Instructor, Technical Diver (Trimix, Full Cave, Technical Cave, CCR (Revo & JJ-CCR), DPV) Instructor for TDI Advanced Nitrox, Intro to Tech & Decompression Procedures
PERIERA David, Moniteur CMAS *, Moniteur Nitrox et Plongée Enfant
GEORGES Carole,
Monitrice CMAS **, Nitrox, et Plongée Enfant (CMAS Children Diving Instructor Trainer) Monitrice Plongée Adapté
DECKER Lynn, Monitrice CMAS ** et Plongée Enfant (CMAS Children Diving Instructor Trainer)
GLODEN Jérôme, Moniteur CMAS **, Advanced Nitrox + Plongée Enfant, Instructeur Sauvetage Aquatique, Plongeur CCR Revo
BEFFORT Nick, Moniteur CMAS * , Nitrox Instructor, SDI Assistant Instructor, TDI Intro to Tech Diver, Advanced Nitrox & TDI Trimix Diver, Gasblender.

Assistant Instructor (SACW-Staff)

Eis Assistant Instruktoren hunn alleguer SDI Assistant Instructor Formatioun matgemeet.

ERNZER Claude, SDI Assistant Instructor & Dive Experience Leader, TDI & IANTD Technical Diver, Plongeur CCR, Nitrox & Trimix Gasblender, IANTD CCR Full Cave Diver
Georges Weissgerber, CMAS ***, SDI Assistant Instructor & Dive Experience Leader, IANTD Technical Diver, SDI Sidemountdiver TDI Trimix Diver, DPV Diver & Encadrant Kannertauchen & Handisub

Eis Encadrants (SACW-Staff)

Eis Encadrants hunn alleguer mindestens een P3 (CMAS ***) oder SDI Divemaster Brevet resp. een P4 (CMAS 4 Star Diver) an hunn well bei villen Tauchgäng am In- an Ausland dei néideg Erfahrung gesammelt fir mat manner erfahren Taucher an aller Secherheet ze tauchen. Hei fannt dir eis Encadrants déi des Saison fir Iech do sin an zur Säit stinn.

ZIMMER Guy, CMAS ****, SDI Divemaster & Dive Experience Leader, IANTD Technical Diver, Adv. Nitrox + Trimix Gasblender, DPV, Compressor Operator, TDI Trimix Diver, + AI Candidate, Encadrant Kannertauchen + Handisub
NICKS Marc, CMAS *** et SDI Divemaster, Dive Experience Leader, Encadrant Kannertauchen, Tecline Service Technician, Compressor Operator, Advanced Nitrox Diver, TDI Intro to Tech Diver, Nitrox & Trimix Gasblender
MARGRÈVE Romain, CMAS ***
Encadrant Kannertauchen, Advanced Nitrox Diver

Keil Marc, CMAS **, SSI Stress & Rescue, SDI Divemaster, TDI Trimix Diver, Sidemount, Advanced Nitrox, IANTD Technical Essentials Diver

Encadrants déi gelegenheetlech aushëllefen

WANTZ Conny, CMAS ***, Technical Diver, Photo / Video, TDI Trimix Diver
Lac Haute Sûre
GENDARME James, CMAS ***, Advanced Nitrox Diver, Dry Suit Diver, DPV Diver
WEALER Pascal, CMAS ****, IANTD Technical Diver, Sauveteur Aquatique CGDIS, Nitrox Gasblender, Sidemount, JJ-CCR, Full Cave Diver

Qualifikationen

Eis Moniteuren sinn alleguer qualifizeiert an hunn een staatlechen Diplome (Entraîneur – Option Plongée Subaquatique) den durch den ENEPS an Zesummenarbecht mat der FLASSA ausgestallt gëtt. Durch d’Unerkennung vun der CMAS kennen eis Moniteuren Tauchbrevet ausstellen dei weltwäit unerkannt ginn. Et get hei wei an deenen aneren Sportarten hei am Land 4 Stufen: Kidscoach, C-Trainer (M1, CMAS *), B-Trainer (M2, CMAS **) and A-Trainer (M3, CMAS ***).

Een groussen Deel vun eisen Moniteuren an verschidden Encadrant hun och nach zousätzlich Ausbildungen fir Kannertauchen ab 8 Joer.

Niewend desen Ausbildungen hunn eis Encadrants / Moniteuren och weiderféirend Ausbildungen bei aneren Organisatiounen gemeet ewei IANTD, SDI, TDI an och DAN Europe.

Eis Encadrants dei keng Moniteur oder Assistent Instructor Ausbildung hunn, sinn alleguer formeiert als FLASSA P3 oder CMAS *** Taucher. resp Divemaster / Diveleader. (WRSTC ISO 24801-3 Dive Leader / Divemaster. Infos dozou fannt dir bei CMAS, der FLASSA, an SDI/TDI.